Království tianDe

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky obchodu Kráľovstvo tianDe

I.

Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež uvádzané len skratkou „VOP“) platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom na adrese www.kralovstvi-tiande.sk (ďalej tiež uvádzané len ako „eshop“, „web“ alebo „webové rozhranie“ ) spoločnosťou Diamond Plus s.r.o., IČ : 06642144. Uplatní sa aj pre nákup - uzavretie kúpnej zmluvy s využitím telefonického hovoru.

2. Nákup v eshope prebieha na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Ak ide o digitálny obsah (e-mailový kurz, iný on-line kurz, prípadne elektronické knihy a podobné materiály), je uzatváraná zmluva o poskytovaní digitálneho obsahu. Ak ide o konferenciu či živé (offline) školenie, uzatváraná je zmluva o poskytovaní služieb. Súhrnne pre všetky tieto 3 typy zmlúv používame vo VOP pojem „zmluva“. Pokiaľ sa ustanovenia týkajú iba niektorého typu zmluvy, uvádzame priamo tento zmluvný typ. Pre nás používame v texte VOP označenie „Predávajúci“, pre Vás, ako toho, kto nakupuje tovar, službu alebo digitálny obsah potom označenie „Kupujúci“. Proces uzatvárania zmluvy je podrobne popísaný v článku IV. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a podrobne uvádza a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán zmluvy, teda Kupujúceho aj Predávajúceho. Dojednania, ktoré sú v kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť (teda text zmluvy je nad textom VOP). VOP rieši aj niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom v eshope alebo s používaním internetových stránok www.kralovstvi-tiande.sk súvisia.

3. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii ešte pred tým, než u nás nakúpite. Prosíme, prečítajte si VOP starostlivo a v prípade, že k nim budete mať pripomienky či otázky, kontaktujte nás ešte pred objednaním tovaru, služby alebo digitálneho obsahu. Kontakty nájdete v č l. II. VOP. Vzájomná komunikácia je najlepším spôsobom, ako eliminovať prípadné budúce nejasnosti medzi nami. Tým, že zakliknete v objednávkovom formulári súhlas s VOP, nám dávate signál, že ste VOP videli, čítali a súhlasíte s takým priebehom obchodu, aký tu popisujeme. Dávate tým aj signál, že svoju objednávku myslíte vážne, a že ste rovnako ako my pripravení splniť svoje záväzky z následne uzavretej kúpnej zmluvy. VOP obsahujú aj tzv. oznámenia pred uzavretím zmluvy v zmysle § 1820 Občianskeho zákonníka.

4. Vo VOP máte k dispozícii všetky podstatné informácie. Vieme, že ich nie je práve málo, a preto pre rýchlejšiu orientáciu je tu obsah:

Obsah VOP:

I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu obchodných podmienok

II. Dôležité pojmy (definícia)

III. Oznámenie pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy

IV. Objednávka a uzavretie zmluvy

V. Cena a platba

IV. Dodacie podmienky

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

VIII. Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok

IX. Spotrebiteľské recenzie

X. Záverečné ustanovenia

 

II.

Dôležité pojmy (definícia)

1. PREDÁVAJÚCI

Predávajúcim je:

Diamond Plus s.r.o.

IČO: 06642144, DIČ: CZ06642144

Adresa: Zámecká 211, Měčín, PSČ 340 12

 

Prevádzkareň eshopu a adresa pre doručovanie korešpondencie alebo vrátenie tovaru: Farní 43, Měčín, PSČ 340 12.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri na Krajskom súde v Plzni, spis.zn. C 35513

Kontaktný telefón: +421220924490 (na telefóne sme vám k dispozícii celý pracovný čas, viac informácií na webe).

Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: info@kralovstvi-tiande.cz

Na komunikáciu s eshopom môžete v pracovnej dobe eshopu využiť aj online chat na webovom rozhraní.

2. KUPUJÚCI - Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.kralovstvi-tiande.cz uzavrie s nami, ako Predávajúcim, kúpnu zmluvu, a tým kúpi niektorý tovar vystavený na internetových stránkach eshopu alebo s nami uzavrie zmluvu o poskytovaní digitálneho obsahu alebo o poskytovanie služieb. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikajúca fyzická osoba často tiež uvádzaná ako SZČO alebo právnická osoba, napr. s.r.o. alebo akciová spoločnosť) alebo spotrebiteľ.

3. SPOTREBITEĽ - Spotrebiteľom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Pokiaľ ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ a nie ako spotrebiteľ.

4. KUPUJÚCI S ID – Je ním taký kupujúci, ktorý má pridelené tzv. ID na základe registrácie v systéme tianDe. Pokiaľ toto ID máte a uvediete ho pri svojej registrácii v eshope, resp. ho neskôr doplníte, ak ste sa v eshope registrovali už skôr, potom je vám automaticky zobrazovaný tovar s cenami po zľave vyplývajúcej z registrácie v systéme tianDe a za nákupy v eshope sú vám pripisované body do provízneho systému tianDe. Podrobnosti sú uvedené ďalej v týchto VOP. Venujte prosím pozornosť vyplneniu správnych údajov a správneho ID. Správnosť zadaného ID si môžete skontrolovať v nastavení vášho užívateľského účtu, výšku zľavy potom nájdete v používateľskom účte na odkaze „Vaše objednávky“. Eshop funguje aj ako tzv. servisné centrum tianDe,

5. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA - Je ňou zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je spotrebiteľ viac chránený ako kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má predávajúci aj viac povinností voči spotrebiteľovi ako voči inému kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie stanovené ako občianskym zákonníkom, tak zákonom na ochranu spotrebiteľa. Ak je kupujúcim iná osoba ako spotrebiteľ, neužijú sa tie ustanovenia VOP, ktoré slúžia výhradne pre ochranu spotrebiteľa (tj text, kde bude miesto „Kupujúci“ uvedené iba „Spotrebiteľ“).

6. ZMLUVA UZAVRETÁ DISTANČNÝM SPÔSOBOM - Je zmluva, pokiaľ je uzatvorená prostredníctvom PROSTRIEDKOV KOMUNIKÁCIA NA DIAĽKU, tj je uzatvorená bez toho, aby sa Predávajúci a Kupujúci museli osobne stretnúť, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie, na základe objednávky uskutočnenej priamo www.kralovstvi-tiande.sk (vyplnením potrebných údajov Kupujúcim). Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä náklady na internetové pripojenie) si hradíte sami a nelíšia sa od bežnej sadzby účtovanej vašim operátorom, resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Učinením objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

7. PRODUKTY – ide o súhrnné označenie tovaru, digitálneho obsahu a služieb.

8. ROZHODNÉ PRÁVNE PREDPISY - Sú to platné právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide najmä o zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej tiež len „NOZ“) a v prípadoch, kedy je Kupujúcim spotrebiteľ, je to aj zákon č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.

III.

Oznámenie pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy

Ide o zhrnutie informácií podľa § 1820 NOZ, ktoré máme uvedené na webe a podľa NOZ sme povinní Vám ich poskytnúť aj v textovej podobe (a za tú sa na tieto účely samotné uvedenie na webe nepovažuje).

1. Údaje o hlavných vlastnostiach tovaru sú vždy uvedené priamo v popise daného tovaru na webe. Kliknutím na jednotlivé položky sa vám zobrazí podrobný popis. Venujte preto, prosím, popisu tovaru svoju pozornosť av prípade nejasností nás kontaktujte ešte pred odoslaním objednávky. To isté platí pre informácie o ďalších produktoch.

2. Údaje o našej totožnosti, adresa sídla, telefónne číslo a adresu pre doručovanie elektronickej pošty sme už uviedli vyššie, v článku II. ods. 1 VOP.

3. Cena je vždy uvedená pri každej položke (produkte). K cene tovaru sa pripočítava cena za dopravu (s výnimkou prípadov, kedy je tovar zasielaný v rámci akcie poštovné zadarmo – o tomto ste tiež vždy informovaní priamo na webe aj v objednávkovom formulári). V rekapitulácii objednávky v objednávkovom formulári je uvedená celková cena za všetky objednané položky, vrátane dane z pridanej hodnoty a pri tovare vrátane nákladov na dopravu.

4. Produkty je možné hradiť klasickým bankovým prevodom alebo rýchlym on-line bankovým prevodom prostredníctvom bánk uvedených v objednávkovom formulári alebo on-line platobnou kartou VISA, VISA elektrón, MasterCard, Maestro prostredníctvom platobnej brány THEPAY. Je možné platiť aj dobierkou. Prehľad možných spôsobov platby je uvedený aj v pätičke webu.

5. Tovar je dodávaný do 10 dní od zaplatenia kúpnej ceny, v prípade dobierky potom do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Digitálny obsah je dodaný do 3 dní od zaplatenia ceny, služby v termínoch konania akcií uvedených pri každej akcii na webe.

6. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy počas 14 dní od prevzatia tovaru. Na odstúpenie je možné využiť vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu VOP alebo odstúpiť akoukoľvek inou formou tak, aby bolo zrejmé, od akej zmluvy spotrebiteľ odstupuje a akého tovaru sa odstúpenie týka. Odstúpiť však ani Spotrebiteľ nemôže, pokiaľ ide o tovar v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo Spotrebiteľ zapečatený obal porušil. Pri digitálnom obsahu môže Spotrebiteľ odstúpiť do 14 dní od uzavretia zmluvy. Pri službách (konferencií a ďalších živých, spravidla vzdelávacích akciách) ani Spotrebiteľ odstúpiť nemôže, pretože sa v zmysle § 1837 písm. j) jedná o zmluvu o využití voľného času, kedy Predávajúci podľa zmluvy plní k určitému konkrétnemu dátumu.

7. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nesie (platí) Spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

8. Spotrebiteľ má právo reklamovať chybný tovar alebo iný produkt, a tým uplatniť svoje práva z chybného plnenia. Podrobnosti sú uvedené v článku VIII. VOP.

9. Údaje o funkčnosti, kompatibilite a interoperabilite podľa § 1811 ods. 2 písm. h) a i) NOZ: Digitálny obsah vyžaduje na plnú funkčnosť, aby ste mali funkčné pripojenie k internetu a spravidla aj stiahnuté aktualizácie prehliadača alebo programu, v ktorom budete e-maily a videá otvárať. Nezodpovedáme za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti Vášho internetového pripojenia alebo nevykonaných aktualizácií. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadkov servera. Pri on-line kurzoch iných ako e-mailových Vám spravidla on-line kurz nahráme priamo do vášho užívateľského účtu, prípadne zašleme prístupové údaje, ak je on-line kurz v samostatnej členskej sekcii na webe. K prehraniu obsahu je podľa charakteru jednotlivých materiálov (pdf, videa, audio) rovnako nutné mať funkčné pripojenie a aktualizovaný softvér a prehliadač pre zobrazenie/prehranie obsahu. Ani v tomto prípade potom nezodpovedáme za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia alebo nevykonaných aktualizácií alebo krátkodobej nedostupnosti v prípade údržby dát alebo výpadkov servera.

10. Vybavovanie sťažností, orgány dohľadu a štátneho dozoru: Ak máte k uzavretej zmluve, jej plneniu či našej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte nás prosím na e-maile info@kralovstvi-tiande.cz. Podnikáme na základe živnostenského oprávnenia, preto kontrolným orgánom je príslušný živnostenský úrad. Dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľov vykonáva predovšetkým Česká obchodná inšpekcia. Dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov dozoruje Úrad pre ochranu osobných údajov. Aj na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.

11. Mimosúdne vybavovanie sporov spotrebiteľov: Pokiaľ medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má Spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, je Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, Štěpánska 15, 120 00 Praha 2. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sporov sú uvedené na stránkach Českej obchodnej inšpekcie www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov on-line, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

IV.

Objednávka a uzavretie zmluvy

1. Kupujúci objednáva tovar a ďalšie produkty cez webové rozhranie, tj cez objednávkový systém eshopu. Objednávať v eshope je možné aj prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne. Pre tieto objednávky sa plne uplatnia pravidlá VOP pre objednávky cez webové rozhranie.

2. POPIS PRODUKTOV – V eshope (na webovom rozhraní) je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností tovaru, a ak je to udaného produktu potrebné, aj s uvedením ďalších dôležitých informácií k tovaru, najmä návodu na jeho používanie, doby použiteľnosti či trvanlivosti, pokynov na skladovanie a uchovávanie a pod. Pri doplnkoch stravy je výslovne uvedené, že ide o doplnok stravy a sú uvedené aj ďalšie informácie, ktoré tu podľa právnych predpisov byť musia. Pre kupujúcich s ID je tu uvedené pri každom produkte aj bodové ohodnotenie. Všetky prezentácie tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu sú informatívneho charakteru. Ako Predávajúci nie sme povinní uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie §1732 ods. 2. NOZ sa nepoužije. V eshope je uvedený aj podrobný popis ostatných produktov. Pri digitálnom obsahu vrátane uvedenia, na akú dobu je digitálny obsah poskytovaný (prípadne, že je poskytovaný jednorazovo). Pri službách je uvedené miesto a čas konania danej živej akcie a ďalšie informácie o ich obsahu a priebehu.

3. OBJEDNANIE PRODUKTOV– Pre objednanie cez webové rozhranie obchodu slúži objednávkový formulár, kde ako Kupujúci vyplníte meno, priezvisko alebo firmu, popr. IČO, DIČ, informácie o objednávanom tovare (vložením objednávaného tovaru do „košíka“ webového rozhrania obchodu a uvedením počtu/množstva objednávaného tovaru, prípadne aj variantu tovaru, ak je ich ponúkaných viac), fakturačnú adresu a dodaciu adresu (ak je odlišná ), e-mail, telefónny kontakt a vyberiete spôsob úhrady a spôsob doručenia tovaru. Rovnakým spôsobom objednáte aj ponúkané živé akcie alebo digitálny obsah (e-mailový či iný online kurz). Ak máte zľavový kupón alebo darčekový poukaz, môžete ho uplatniť vyplnením v príslušnom políčku objednávky. Pokyny pre uplatnenie darčekového poukazu sú uvedené priamo na darčekovom poukaze. Kupujúci s ID má možnosť v závere objednávky odpočítať od celkovej ceny objednávky províziu, pokiaľ mu na ňu vznikol nárok a pokiaľ jej výplatu už neuplatňuje iným spôsobom, ale práve odčítaním z ceny svojho nákupu. Informáciu o aktuálnej výške provízie nájdete vo svojom užívateľskom profile (kliknutím na svoje meno v pravom hornom rohu webovej stránky). Nárok na províziu a jej výpočet sa riadi pravidlami, ktoré neurčuje Predávajúci, preto podrobná informácia nemôže byť predmetom týchto VOP. V objednávkovom formulári sa zobrazuje aj počet bodov, ktoré sú jednotlivým objednaným produktom pridelené. Objednávať produkty je možné 24 hodín denne, 7 dní v týždni, expedícia tovaru potom prebieha iba v pracovných dňoch. Predávajúci upozorňuje, že výnimočne môže dôjsť k dočasnej nedostupnosti webu v dôsledku nutnej údržby webu alebo okolnosťami, za ktoré nezodpovedá, ako sú výpadky pripojenia k internetovej sieti.

Pred odoslaním objednávky vám je umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo „Kúpiť a zaplatiť“.

O obdržaní objednávky vás budeme informovať mailom zaslaným na vašu elektronickú adresu, prílohu tohto oznámenia tvorí aj text týchto VOP a potvrdenie o uzavretí zmluvy. Do okamihu, kým je vám doručené potvrdenie o prijatí vašej objednávky, je možné telefonicky alebo mailom (na adresu uvedenú v článku II. VOP) objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je kúpna zmluva uzavretá.

Akékoľvek zmeny uzavretej kúpnej zmluvy (vrátane zrušenia objednávky) už nie sú možné. Objednávky sú totiž odbavované a vychystávané automaticky a do systému už nemáme možnosť zasahovať. Samotné vychystávanie balíčkov a expedíciu pre nás zaisťuje externá špecializovaná spoločnosť. Prosíme vás preto, aby ste vzali na vedomie, že z tohto dôvodu ani nie je možné do už vybavovanej objednávky pridávať dodatočne ďalší tovar alebo meniť počty kusov. „Doobjednávky“ nie sú možné, je možné riešiť jedine zadaním ďalšej objednávky, pokiaľ chceme zachovať systém funkčný a zabezpečiť vám čo najrýchlejšie a najspoľahlivejšie dodanie vami objednaného tovaru.

Ako Predávajúci si vyhradzujeme právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, pokiaľ sa tovar už nevyrába alebo pokiaľ dôjde k vyčerpaniu skladových zásob a dodávateľ nie je dlhodobejšie schopný dodať nové skladové zásoby. Z rovnakých dôvodov sme oprávnení aj odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy (lebo by sme neboli schopní vašim požiadavkám vyhovieť), pričom odstúpenie môže byť urobené zaslaním písomného odstúpenia s uvedením dôvodov na váš mailový kontakt a nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia. Pokiaľ by nastala situácia, že ste ako Kupujúci už predtým uhradili celú alebo časť kúpnej ceny, prijaté finančné plnenie vám v tomto prípade vrátime s vámi dohodnutým spôsobom, prípadne ak nedôjde k dohode, potom rovnakým spôsobom, ako bola platba uhradená z vašej strany. Doba vrátenia prijatého plnenia závisí od zvoleného spôsobu platby, neprekročí však dobu 14 dní od okamihu informovania o nemožnosti dodať tovar alebo účinnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Pokiaľ niektorý tovar nie je aktuálne skladom ani do 10 dní na dodanie našim dodávateľom, uvádzame u produktu predpokladaný dátum najbližšej dostupnosti produktu. Počítajte však, prosím, s tým, že ide naozaj o predpokladaný dátum, ktorý sa v niektorých prípadoch môže meniť vzhľadom na to, že tovar je dodávaný aj z krajín mimo EÚ a dodávateľ nemôže úplne ovplyvniť dobu dodania v závislosti od nutnosti colného odbavenia a ďalších vonkajších okolností.

V pochybnostiach vás môžeme kontaktovať za účelom overenia pravosti objednávky a ak sa nepodarí overiť objednávku, má sa zato, že objednávka vôbec nebola podaná a takou objednávkou sa naďalej nezaoberáme.

Vlastnícke právo k tovaru na vás ako Kupujúceho prechádza v okamihu, kedy sú splnené obe nasledujúce podmienky – je uhradená celá kúpna cena a tovar ste prevzali.

4. Kúpna zmluva aj VOP sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie z našej strany a tieto VOP. Zmluvu archivujeme v elektronickej podobe a nie je prístupná 3. osobám.

5.  UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET – Ak sa na webovom rozhraní zaregistrujete, obratom obdržíte na vami zadaný mailový kontakt prístupové údaje pre prístup k používateľskému účtu. Zaväzujete sa dodržiavať mlčanlivosť o prístupových údajoch a neumožniť ich použitie tretím osobám. Ako Kupujúci sa zaväzujete udržiavať vaše údaje uvedené v používateľskom účte aktuálne a pravdivé. V prípade závažného porušenia vašich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo týchto VOP sme oprávnení vám užívateľský účet zneprístupniť či zrušiť. Nákup v eshope je možné uskutočniť aj bez registrácie a založenia užívateľského účtu, ale je možné, že sa tým ochudobníte o prístup k niektorým nami poskytovaným výhodám. Kupujúci s ID zaregistrovaní v eshope majú prístupné aj ďalšie funkcie a informácie vo svojom užívateľskom účte oproti kupujúcim bez ID (najmä môžu mať vo svojom užívateľskom účte informácie o stave bodového konta a výške provízií, pokiaľ ich uplatňujú v eshope a funkcii odpočtu).

 

V.

Cena a platba

1. CENA PRODUKTOV – U jednotlivých položiek je na webovom rozhraní uvedená aj ich cena. Pretože ako Predávajúci sme platcami dane z pridanej hodnoty (DPH), sú ceny uvádzané na webovom rozhraní cenami vrátane DPH. Ceny sú platné po celú dobu, kedy sú na webovom rozhraní uvedené. Náklady na dopravu (pre tovar) sú uvedené v článku VI. VOP. Konečná kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (tj predtým ako kliknete na tlačidlo „Kúpiť a zaplatiť” je už uvedená vrátane dopravného a balného.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE OBJEDNÁVKY ZO ZAHRANIČÍ (DO KRAJÍN EÚ): Od 1.7.2021 sme pri predaji tovaru na diaľku do krajín EÚ koncovému spotrebiteľovi povinní pripočítať k cene tovaru daň z pridanej hodnoty podľa sadzby platnej v danej cieľovej. Preto sa v týchto prípadoch môže výsledná cena líšiť od ceny uvedenej vrátane DPH na stránkach eshopu. Pri objednávke do košíka pridávate jednotlivé položky tovaru s cenami uvedenými na stránkach eshopu a až v okamihu, keď zadáte cieľovú krajinu, bude cena prepočítaná so sadzbou DPH tam platnou. Na Váš email potom príde informácie o prepočte ceny na EUR a ďalej IBAN a SWIFT kódy ako podklady pre zadanie platby.

2. Dojednanou cenou je cena uvedená pri produkte v okamihu odoslania Vašej objednávky (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Pokiaľ by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní alebo v ponuke (tým je myslený predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní cien) alebo obdobnej chybe v procese uzatvárania zmluvy, potom nie sme povinní vám za takú zjavne chybnú cenu produkt dodať, a to ani v prípade, že došlo k automatickému potvrdeniu o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo z vašej strany aj k úhrade tejto zjavne chybnej ceny, sme oprávnení od zmluvy odstúpiť. Ak dôjde k zmene ceny v čase medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z našej strany, platí kúpna cena platná v okamihu odoslania objednávky, ak nedôjde medzi nami k inej výslovnej dohode.

3. Ak nie je medzi nami výslovne dohodnuté inak, sme povinní vám tovar dodať až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny. Do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar v našom vlastníctve.

4. SPÔSOB PLATBY - Cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

·       Bezhotovostne bankovým prevodom na náš bankový účet. Pokyny k platbe, obdržíte v maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a tovar čo najskôr expedovaný. Pri objednávkach do krajín EÚ prosím venujte pozornosť platobným údajom, ktoré Vám prídu do vášho emailu.

·       Bezhotovostne online platobnou kartou alebo tzv. rýchlym online bankovým prevodom prostredníctvom platobného portálu. Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti THEPAY
s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online
bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesla k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o. Tieto údaje s nami uvedená spoločnosť nezdieľa a nemáme k nim prístup.

·       V hotovosti na dobierku.

·       Vstupenky na konferencie a ďalšie živé akcie možno hradiť iba bezhotovostnou platbou, vopred (pred konaním akcie).

Kúpna cena sa hradí v českých korunách alebo v EUR.

5. SPLATNOSŤ CENY

V prípade bezhotovostného prevodu bankovým prevodom je cena splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky. Cena je zaplatená v okamihu, kedy je príslušná čiastka pripísaná na náš bankový účet. V prípade platby v hotovosti (dobierka) je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby online platobnou kartou je cena splatná okamžite po objednaní. Pokiaľ nie je platba za objednané produkty uhradená v čase splatnosti, zasielame o tom informačný e-mail s upozornením, že pokiaľ nebude platba uskutočnená ani v náhradnej lehote, bude objednávka stornovaná.

Po úhrade kúpnej ceny vám na váš e-mail zašleme faktúru – daňový doklad so všetkými zákonnými náležitosťami. Faktúra zároveň slúži aj ako dodací doklad.

Od kupujúceho nevyžadujeme platby zálohy za produkty. Ustanovenie § 2119 ods. 1 NOZ sa nepoužije.

Produkty nie je možné hradiť formou splátkového kalendára.

 

VI.

Dodacie podmienky

A. Dodacie podmienky tovaru

1. SPÔSOB DODANIA TOVARU – Tovar dodávame prostredníctvom prepravcu na vami uvedenú doručovaciu adresu alebo výdajné miesto. Spôsob dodania (a teda aj prepravcu) vyberiete pri objednávke z možností uvedených na webovom rozhraní. Pokiaľ by ste bezdôvodne odmietli prevziať tovar, nepovažuje sa v takom prípade naša povinnosť dodať tovar za nesplnenú a nie je považovaná ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

2. DODACIA LEHOTA – Dĺžka dodacej lehoty závisí od zvoleného spôsobu dopravy, zvoleného spôsobu platby a od dostupnosti vybraného tovaru. Tovar skladom dodávame do 10 dní po pripísaní kúpnej ceny na náš účet (alebo pri dobierke po potvrdení prijatia objednávky), hoci sa snažíme o expedíciu do 3–4 pracovných dní.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU – Výška ceny za dodanie tovaru závisí od vami zvoleného spôsobu dodania a je uvedená na webovom rozhraní. Na webovom rozhraní bude uvedený aj prípadný limit objednávky, pri dosiahnutí ktorého je doprava zadarmo.

4. BALNÉ – Balné je už obsiahnuté v kúpnej cene.

5. Ak by bolo nutné z dôvodov na vašej strane doručovať tovar opakovane alebo iným ako objednaným spôsobom, ste povinní nám uhradiť náklady na opakované doručenie alebo na doručenie iným spôsobom, ak nebude medzi nami výslovne dohodnuté inak.

6. Pri prevzatí tovaru si, prosím, vždy skontrolujte neporušenosť obalu tovaru, a ak zistíte nedostatky, uplatnite ich ihneď u dopravcu a kontaktujte nás (podrobnosti nižšie v časti o uplatňovaní reklamácie). Odmietnutie zásielky s poškodeným obalom sa nepovažuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia tovaru. Naopak, pokiaľ podpisom dodacieho listu alebo súpisu balíkov prepravcu alebo obdobného dokumentu potvrdíte prevzatie tovaru, má sa zato, že tovar bol dodaný v neporušenom obale a nie je možné už reklamovať tovar z dôvodu porušenia celistvosti obalu. Pre zaistenie maximálnej starostlivosti pri vychystávaní a expedícii zásielok externou spoločnosťou je z procesu balenia tovaru a expedície zhotovovaný kamerový záznam. Je tak možné dohľadať, či konkrétny tovar bol do balíčka zaradený a riešiť prípadnú reklamáciu na chýbajúci tovar.

7. Vyhradzujeme si právo upraviť podrobnejšie podmienky Dodania tovaru a dopravy v samostatnom dokumente.

B. Dodacie podmienky konferencií, vzdelávacích a ďalších „živých“ akcií

V ponuke eshopu sú aj vstupenky na živé, najmä školiace alebo aj spoločenské akcie týkajúce sa predovšetkým produktov tianDe, marketingu, osobného rozvoja a súvisiacich tém. Dodacie podmienky sú preto tiež súčasťou týchto VOP.

1. SPÔSOB DODANIA – Živá akcia bude dodaná podľa podmienok uvedených v popise akcie na webovom rozhraní, kde je uvedené najmä miesto a čas konania, obsah akcie, osoba školiteľa. Kupujúci má právo absolvovať vzdelávaciu akciu za podmienky riadnej úhrady celej ceny za vzdelávaciu akciu. Platba musí byť vždy uskutočnená pred začiatkom akcie a platiť je možné iba bezhotovostne, a len na základe objednávky vstupenky cez eshop. Po úhrade vám e-mailom príde potvrdenie platby, nezasielame vstupenku ako takú. Predávajúci je oprávnený zmeniť jednostranne podmienky vzdelávacej akcie napr. osobu školiteľa, miesto konania v rámci rovnakej obce/mesta, pričom je povinný o tom Kupujúceho upovedomiť. Záväzky medzi Kupujúcim a Predávajúcim tým nie sú dotknuté. Predávajúci zodpovedá za to, že zmenou podmienok nebude dotknutý účel akcie. Vzdelávacie akcie sa uskutočnia iba v prípade, že si ju objedná a uhradí minimálny počet záujemcov stanovený Predávajúcim. Vyhradzujeme si právo zrušenia vzdelávacej akcie pri nižšom počte prihlásených či zásahu vyššej moci. V takom prípade všetkých prihlásených účastníkov budeme včas informovať.

2. MOŽNOSŤ ÚČASTI NÁHRADNÍKA – Na vzdelávacej akcii je možné na miesto Kupujúceho vyslať náhradníka v prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôže Kupujúci zúčastniť, v prípade, že je to vzhľadom na obsah vzdelávacej akcie prípustné a možné.

3. VZDELÁVACIE MATERIÁLY A INFORMÁCIE – Všetky informácie a akékoľvek písomné podklady, materiály, skriptá, zvukové záznamy a nosiče, odporúčania, techniky, údaje osobného charakteru a ďalšie metódy odovzdávané lektorom vedúcim akcie sú určené len na účely konkrétnej vzdelávacej akcie. . Nie je dovolené ich bez jeho vedomia a písomného súhlasu akokoľvek oznamovať a odovzdávať ďalej tretím osobám, upravovať, rozširovať a kopírovať ich v celom či čiastočnom rozsahu, používať na akékoľvek komerčné účely či inde publikovať.

4. ODPOVEDNOSŤ V PRIEBEHU VZDELÁVACEJ AKCIE – Kupujúci je v celom priebehu vzdelávacej akcie za seba, svoje rozhodnutia a svoje konanie voči sebe i ostatním úplne zodpovedný. Každý účastník vr. školiteľa vedúceho akcie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené sebe alebo ďalším Kupujúcim svojim neuváženým či iným správaním či za škody ním spôsobené na majetku a zariadení priestorov, ktoré užíva v priebehu konania vzdelávacej akcie.

5. MOŽNOSŤ VYLÚČIŤ KUPUJÚCEHO Z ÚČASTI – Kupujúci sú povinní pri účasti na vzdelávacej akcii nenarušovať jej priebeh. Predávajúci alebo školiteľ je oprávnený Kupujúceho vylúčiť z účasti v prípade, že Kupujúci nerešpektoval tieto VOP a v dôsledku toho akokoľvek poškodil obsah vzdelávacej akcie, ostatných Kupujúcich či školiteľov alebo v prípade, že bude priebeh akcie narúšať nevhodným správaním (tj správaním). ľudí napr. opakované vyrušovanie, účasť pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok, urážky školiteľa či ostatných účastníkov akcie). V prípade vylúčenia Kupujúceho zo vzdelávacej akcie nemá Kupujúci nárok na vrátenie už zaplateného kurzovného, a to ani jeho časti.

6. STORNO PODMIENKY – V prípade, že by vzdelávacia akcia bola zrušená z dôvodov na našej strane a vy ako Kupujúci ste už cenu hradili, obdržíte do 14 dní odo dňa, kedy bude rozhodnuté o zrušení akcie, späť celú zaplatenú čiastku, pokiaľ sa výslovne nedohodneme na použití platby na náhradnú akciu podľa vášho výberu či na inom riešení. Ak nebude dohodnuté inak, bude vám platba vrátená rovnakým spôsobom, ako bola prijatá. V prípade, že sa vzdelávacie akcie z dôvodov nie na našej strane nezúčastníte, nevzniká vám právo na vrátenie zaplatenej ceny.

C. Dodacie podmienky digitálneho obsahu

1. SPÔSOB DODANIA: Pri kúpe e-mailového kurzu vám bude obsah dodaný postupne zasielaním 25 e-mailov na vami oznámenú e-mailovú adresu. Pri kúpe iného on-line kurzu vám po uhradení ceny bude kurz sprístupnený vo vašom užívateľskom účte, prípadne v samostatnej členskej sekcii, ku ktorej vám prídu do e-mailu vygenerované prístupové údaje. Pokiaľ ide o kúpu druhého alebo ďalšieho on-line kurzu, nové prístupové údaje už generované nie sú, k ďalším on-line kurzom sa dostanete zadaním stále rovnakých prístupových údajov. V prípade, že je pre všetkých prihlásených on-line kurz otváraný v rovnaký deň, obdržíte po zaplatení prístupové údaje, resp. bude Vám prostredie členskej sekcie on-line kurzu sprístupnené vo vopred ohlásený deň. Po prihlásení s využitím prístupových údajov vám bude digitálny obsah dodaný sprístupnením členskej sekcie. Ak je to s ohľadom na nadväznosť obsahu efektívne, budú vám jednotlivé lekcie sprístupňované postupne, podľa harmonogramu uvedeného na „nástenke“ členskej sekcie on-line kurzu.

2. DODACIA LEHOTA: On-line kurz bude dodaný do 3 dní po tom, ako bude platba pripísaná na náš bankový účet, resp. uskutočnená on-line platba. Výnimkou sú on-line kurzy s hromadným štartom v určitý vopred stanovený deň. Pri týchto on-line kurzoch budú prístupové údaje zaslané spravidla až v deň začatia on-line kurzu (samozrejme za predpokladu, že v tej dobe už bola kúpna cena alebo pri splátkovom predaji 1. splátka riadne uhradená).

3. NÁKLADY NA DOPRAVU: Pri Digitálnom obsahu tieto náklady nevznikajú.

 

4. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITE A INTEROPERABILITE DIGITÁLNEHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZÁCIÁCH, AUTORSKÉ PRÁVA

4.1. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali funkčné pripojenie k internetu a spravidla aj stiahnuté aktualizácie prehliadača alebo programu, v ktorom budete e-maily a videá otvárať. Nezodpovedáme za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti Vášho internetového pripojenia alebo nevykonaných aktualizácií. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadkov servera. Pri on-line kurzoch iných ako e-mailových Vám spravidla on-line kurz nahráme priamo do vášho užívateľského účtu, prípadne zašleme prístupové údaje, ak je on-line kurz v samostatnej členskej sekcii na webe. K prehraniu obsahu je podľa charakteru jednotlivých materiálov (pdf, videa, audio) rovnako nutné mať funkčné pripojenie a aktualizovaný softvér a prehliadač pre zobrazenie/prehranie obsahu. Ani v tomto prípade potom nezodpovedáme za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia alebo nevykonaných aktualizácií alebo krátkodobej nedostupnosti v prípade údržby dát alebo výpadkov servera.

4.2. Digitálny obsah Vám poskytujeme na dobu uvedenú v popise na webe. Po dobu, na ktorú je Digitálny obsah poskytovaný, bude plne funkčný. Pri e-mailovom kurze sú e-maily zasielané jednorazovo.

4.3. Digitálny obsah je vytvorený s využitím znalostí, skúseností a rokov praxe autorov. Jedná sa o návody a odporúčania a záleží len na vás, ako ich v praxi použijete a akú starostlivosť a úsilie budete venovať uvádzaniu týchto informácií do praxe. Preto nemôžeme ani my ani autor zodpovedať za to, aké konkrétne výsledky na základe digitálneho obsahu sami dosiahnete a aké konkrétne kroky podniknete. Výslovne upozorňujeme aj na to, že úspech závisí nielen od znalostí získaných prostredníctvom nášho digitálneho obsahu, ale aj od ďalších faktorov, vrátane vašich schopností, situácie na trhu.

4.4. Autorské práva: Všetok digitálny obsah aj obsah vzdelávacích živých akcií sú chránené autorským právom a nie je možné ich ani ich obsah bez nášho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho použitie ďalším osobám. Výnimkou sú iba prípady, keď tak stanovuje priamo zákon alebo priamo použiteľný predpis (nariadenie) Európskej únie. Porušenie autorských práv je postihnuteľné nielen podľa autorského zákona, ale môže ísť aj o trestný čin. Pokiaľ ide o digitálny obsah, potom k nemu poskytujeme Kupujúcemu licenciu na ich používanie pre vlastnú potrebu na dobu neurčitú, počnúc ich doručením po riadnej úhrade celej kúpnej ceny. Ak dôjde k porušeniu autorských práv alebo pravidiel pre užívanie užívateľského účtu (uvedených v predchádzajúcom odseku) alebo k odstúpeniu od zmluvy, poskytnutá licencia sa okamihom takého porušenia či účinnosťou odstúpenia ruší, ak neujednáme výslovne písomne inak. Licencia neoprávňuje Kupujúceho na poskytovanie digitálneho obsahu ďalším osobám, jeho ďalšiemu šíreniu alebo využívaniu na zárobkové účely formou výučby/odovzdania získaných informácií a postupov za odplatu ďalším osobám. Pokiaľ by ste chceli použiť citácie z našich produktov, nad rámec tzv. zákonnej licencie, kontaktujte nás vopred a dohodneme spolu možnosti takéhoto použitia.

 

VII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie 14-dňová lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Pokiaľ je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru, plynie 14-dňová lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Od zmluvy o poskytovaní digitálneho obsahu môžete ako Spotrebiteľ odstúpiť v lehote 14 dní od uzavretia tejto zmluvy. V tejto 14-dňovej lehote musí byť odstúpenie od zmluvy odoslané mailom na info@kralovstvi-tiande.cz alebo odoslané poštou na našu adresu uvedenú v článku II. ods. 1 VOP, prípadne na túto adresu doručené osobne alebo prostredníctvom inej osoby alebo urobené iným spôsobom, z ktorého je zrejmé, že ide o odstúpenie od zmluvy. Odstúpiť je možné aj vyplnením formulára, ktorý nájdete priamo na stránkach eshopu v sekcii „Všetko o nákupe“.

V prípade použitia vzorového formulára vám bez zbytočného odkladu potvrdíme jeho prijatie. Odstúpenie nemusíte nijako odôvodňovať.

2. Ako kupujúci beriete na vedomie, že ani spotrebiteľ nemôže okrem iného odstúpiť od zmluvy:

·       o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo ho spotrebiteľ porušil

3. Ak ako Spotrebiteľ odstúpite od zmluvy, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy nám zašlite späť tovar, ktorý ste od nás obdržali podľa tejto zmluvy. Pri zasielaní tovaru zvoľte doporučenú zásielku, nezasielajte tovar na dobierku. Náklady na vrátenie tovaru (poštovné) nesiete sami. Teda hradíte náklady na zaslanie vráteného tovaru od vás k nám. Tovar zašlite nepoškodený a neopotrebovaný, vrátane všetkých súčastí a príslušenstvom a prípadnými darčekmi, ktoré ste spolu s tovarom od nás obdržali, a ak je to možné, potom aj v pôvodnom obale. Odporúčame vám tovar poistiť.

K tovaru, prosím, pripojte kópiu dokladu o platbe, faktúru či dodací list alebo iný doklad alebo dôkaz na preukázanie, že sa jedná o tovar u nás zakúpený v lehote 14 dní pred odstúpením od zmluvy. Výrazne tým urýchlite vybavenie celej záležitosti. Samotné nepredloženie týchto dokladov však nebráni vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy. Ak ste už predtým tieto údaje nezaslali v samostatnom oznámení o odstúpení od zmluvy (napr. vyplnením vo vzorovom formulári), pripojte, prosím, aj údaj o voľbe spôsobu vrátenia peňazí, ak ich nechcete vrátiť rovnakým spôsobom, ako ste platbu hradili.

4. Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy podľa ods. 1 vám vrátime celú sumu, ktorú ste nám za produkt zaplatili. Nie sme však povinní vám peniaze vrátiť skôr, ako nám tovar odovzdáte späť alebo preukážete, že ste nám tovar späť odoslali. Pokiaľ ste však pri objednaní tovaru nezvolili najlacnejší spôsob dodania tovaru, podľa zákona vám vrátime čiastku zodpovedajúcu najlacnejšiemu ponúkanému dodaniu tovaru. Nie sme však povinní vám peniaze vrátiť skôr, ako nám tovar odovzdáte späť alebo preukážete, že ste nám tovar späť odoslali. Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, akým ste nám ich uhradili (tj napr. bankovým prevodom), iba ak by ste súhlasili s iným spôsobom platby, s ktorým by pre vás neboli spojené ďalšie náklady.

5. Vezmite prosím na vedomie, že ak nám bude tovar vrátený poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká nám nárok na náhradu ujmy tým vzniknutej. V prípade, že by došlo k poškodeniu tovaru, sme oprávnení vám vrátiť len takú čiastku kúpnej ceny, ktorá zodpovedá rozdielu medzi cenou bezchybného tovaru a tovaru poškodeného.

6. Vyhradzujeme právo od zmluvy odstúpiť, pokiaľ z dôvodov nie na našej strane už nie je možné tovar dodať (prestalo sa vyrábať, nemožno ho už doviezť či získať od dodávateľa v bežnej dodacej lehote – viď čl. IV. ods. 3 VOP). Odstúpenie v takom prípade nadobúda účinnosť okamihom, keď vám ho doručíme na váš mailový kontakt alebo doručovaciu adresu. V prípade, že sme od vás obdržali pred naším odstúpením od zmluvy platbu, vrátime vám ju do týždňa od odstúpenia od zmluvy, ak nebude medzi nami výslovne dohodnuté inak.

7. Kupujúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch stanovených zákonom, kúpnou zmluvou a týmito VOP z dôvodov v zákone, zmluve či VOP uvedených.

8. Ak je Vám spoločne s tovarom poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi nami uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z vašej strany bez uvedenia dôvodov, stráca darovacia zmluva účinnosť a ste povinní nám poskytnutý darček najneskôr do 14 rokov. dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť.

 

VIII.

Práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok

1. Dôležité paragrafy, podľa ktorých sa pri reklamácii postupuje: Práva vznikajúce z chybného plnenia sa riadia platnými právnymi predpismi. Ide najmä o ustanovenia § 1914 až 1925. Pri Tovare ustanovenia § 2099 až 2112 pre ne-Spotrebiteľa a pre Spotrebiteľa potom § 2158 až 2160. Pri Digitálnom obsahu potom ustanovenia § 2389a až 2389f a pre Spotrebiteľa aj § 2389s až 2

2. Vady, za ktoré nesieme zodpovednosť pri tovare: Ako Predávajúci Vám zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Zodpovedáme teda za vady, ktoré má tovar v okamihu jeho prevzatia, a to aj v prípade, že sa vada prejaví až po prevzatí, najneskôr však v lehote 2 rokov od prevzatia tovaru. Ak ste Spotrebiteľom, potom v prípade, že sa vada pri tovare prejaví do 12 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Ako Spotrebiteľ môžete vadu, za ktorú zodpovedáme, reklamovať (uplatniť práva z chybného plnenia) v všeobecnej 3-ročnej premlčacej lehote. Ostatní Kupujúci musia vadu reklamovať bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohli pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní tovaru (ak ide o vadu skrytú).

Pokiaľ je na základe vašej objednávky tovar dodávaný prostredníctvom dopravcu, žiadame vás o kontrolu zásielky za prítomnosti dopravcu av prípade zistenia poškodenia zásielky o reklamácii priamo u dopravcu. Dopravca následne spíše s adresátom protokol o zistenej poruche a zásielka bude doručená späť odosielateľovi. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu: info@kralovstvi-tiande.cz, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou. Ako bolo už uvedené vyššie, o balení a príprave zásielky na expedíciu je zhotovovaný kamerový záznam a prípadné nezrovnalosti tak je možné dohľadať a zistiť, či ku konkrétnemu pochybeniu (tj najmä nepridaniu tovaru do balíčka) vôbec došlo.

 

3. Aké nároky môžete v prípade vady na tovare požadovať?

A. Ak ste Spotrebiteľ:

·       môžete požadovať odstránenie vady, a to buď opravou alebo dodaním nového tovaru, pokiaľ Vami zvolený spôsob odstránenia vady nie je neprimerane nákladný v porovnaní s druhým spôsobom alebo nemožný

V prípade, že by sme vadu odmietli odstrániť alebo ju neodstránili riadne alebo by sa vada vyskytla opakovane alebo je vada podstatným porušením zmluvy (tj keby ste o takej vade vopred vedeli, vôbec by ste tovar nechceli kúpiť) alebo by z nášho vyhlásenia či správania bolo zrejmé, že vadu v primeranom čase alebo bez zbytočných ťažkostí pre Spotrebiteľa neodstránime, potom môžete ako Spotrebiteľ požadovať:

·       primeranú zľavu alebo

·       odstúpiť od Zmluvy.

Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou tovaru bez vady a chybného tovaru, ktorý Kupujúci obdržal. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada tovaru nevýznamná; má sa za to, že vada nie je nevýznamná. Ak odstúpi Kupujúci od zmluvy, Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo dostane tovar alebo čo mu Kupujúci preukáže, že tovar odoslal.

B. Ak nie ste Spotrebiteľ:

Ak je vada tovaru podstatným porušením zmluvy (tj keby ste o takej vade vopred vedeli, vôbec by ste Tovar nechceli kúpiť), môžete voliť medzi týmito nárokmi:

·       odstránenie vady opravou,

·      dodanie nového tovaru bez vád,

·       primeraná zľava z kúpnej ceny,

·       odstúpenie od zmluvy.

Voľbu nároku je nutné nám oznámiť bez zbytočného odkladu po oznámení vady, inak máte práva len ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. Výnimkou sú situácie, kedy by ste požadovali odstránenie vady, a my vadu neodstránili v primeranej lehote alebo by sme vám rovno oznámili, že vadu neopravíme. V takých prípadoch môžete namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od Zmluvy.

Ak je chyba nepodstatným porušením zmluvy, môžete voliť medzi týmito nárokmi

·       odstránenie vady opravou,

·       primeraná zľava z kúpnej ceny.

Pokiaľ zvolíte odstránenie vady a my by sme to nezvládli včas alebo vadu odmietli opraviť, môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od Zmluvy odstúpiť. Upozorňujeme, že podľa NOZ nie je možné uskutočnenú voľbu nároku meniť bez nášho súhlasu.

4. Kedy práva z vadného plnenia Kupujúcemu (ani keď je Spotrebiteľom) nepatria?

Práva z chybného plnenia vám nepatria:

·      pokiaľ by ste pred prevzatím tovaru vedeli, že má vadu, alebo by ste vadu sami spôsobili,

·       pokiaľ by išlo o vady spôsobené nesprávnym užívaním,

·    u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

·       pri opotrebovaní tovaru spôsobené obvyklým užívaním

·   u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktoré vec mala v dobe, kedy ste ju prevzali,

·       Ak to vyplýva z povahy veci,

·       pri neskorom uplatnení reklamácie.

5. Vady, za ktoré nesieme zodpovednosť pri digitálnom obsahu: Ako Predávajúci vám zodpovedáme za to, že digitálny obsah – e-mailový kurz pri sprístupnení nemá vady. Pri digitálnom obsahu – on-line kurzoch zodpovedáme za to, že nemá vady pri sprístupnení a ani po dobu, kedy ho potom poskytujeme (tj „doba trvania záväzku“). Pokiaľ ide o Spotrebiteľa, potom digitálny obsah má vady najmä, pokiaľ nezodpovedá ustanovenia § 2389i NOZ. Spotrebiteľovi zodpovedáme za vady, ktoré sa prejavia pri e-mailovom kurze do 2 rokov od jeho sprístupnenia, pri on-line kurze v čase trvania záväzku. V prípade, že sa vada prejaví do 12 mesiacov od sprístupnenia, má sa za to, že digitálny obsah bol chybný už pri sprístupnení. Ako Spotrebiteľ môžete vadu, za ktorú zodpovedáme, reklamovať (uplatniť práva z chybného plnenia) v všeobecnej 3-ročnej premlčacej lehote. Ostatní Kupujúci musia vadu reklamovať bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohli pri dostatočnej starostlivosti zistiť.

6. Ak sa prejaví vada digitálneho obsahu – on-line kurzov za trvanie záväzku (počas, kedy má byť pre vás k dispozícii), je na nás, aby sme preukázali, že digitálny obsah je poskytovaný bez vád. Ak preukážeme, že vadu spôsobilo nevyhovujúce technické alebo programové vybavenie alebo sieťové pripojenie pre prístup či používanie digitálneho obsahu nevyhnutné pre riadne fungovanie digitálneho obsahu (ďalej len „digitálne prostredie Kupujúceho“), hoci bol Kupujúci na jeho potrebu pred uzavretím zmluvy jasne a zrozumiteľne upozornený , ustanovenie 1. vety tohto odseku sa nepoužije. Na overenie, či sa vada vyskytla v dôsledku nevyhovujúceho digitálneho prostredia Kupujúceho, ste povinní nám ako Kupujúci poskytnúť potrebnú súčinnosť v miere, ktorú je možné rozumne požadovať. Povinnosť súčinnosti je obmedzená iba na technicky dostupné prostriedky, ktoré sú pre vás čo najmenej rušivé. Ak odmietnete súčinnosť poskytnúť, hoci ste týmto boli o tejto povinnosti a o dôsledkoch jej porušenia jasne a zrozumiteľne poučení pred uzavretím zmluvy, ustanovenie 1. vety tohto odseku sa nepoužije.

7. Aké nároky môže Spotrebiteľ v prípade vady digitálneho obsahu požadovať?

·       môžete požadovať odstránenie vady, pokiaľ to nie je neprimerane nákladné alebo nemožné

V prípade, že by sme vadu odmietli odstrániť alebo ju neodstránili riadne alebo by sa vada prejavila aj po odstránení alebo je vada podstatným porušením zmluvy (tj keby ste o takej vade vopred vedeli, vôbec by ste digitálny obsah nechceli kúpiť) alebo by z nášho vyhlásenia či správania bolo zrejmé, že vadu v primeranom čase alebo bez zbytočných ťažkostí pre Spotrebiteľa neodstránime, potom môžete ako spotrebiteľ požadovať:

·       primeranú zľavu alebo

·       odstúpiť od Zmluvy.

Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou digitálneho obsahu bez vady a chybného digitálneho obsahu, ktorý bol užívateľovi poskytnutý. Ak sa má digitálny obsah poskytovať určitý čas, zohľadní sa čas, počas ktorého bol poskytovaný chybne; Kupujúcemu patrí zľava aj v prípade, že odstúpi od zmluvy. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je chyba digitálneho obsahu nevýznamná; má sa za to, že vada nie je nevýznamná.

Ak je Kupujúcim pri digitálnom obsahu iná osoba ako Spotrebiteľ, použijú sa pre jeho nároky obdobne ustanovenie ods. 3 bodu B. tohto článku.

8. Živé akcie: U nich zodpovedáme za ich dodanie v súlade so zmluvou.

9. Uplatnenie reklamácie:

Reklamáciu, prosím, uplatnite bez zbytočného odkladu. Pokiaľ by predmetom reklamácie mali byť nedoručené prístupové údaje k digitálnemu obsahu, prosím, skontrolujte najskôr zložky „hromadná pošta“ alebo spam. Uplatniť reklamáciu je možné aj zaslaním jednoduchej správy e-mailom, z ktorej je zrejmé kto, čo az akého dôvodu reklamuje a ako navrhuje reklamáciu vybaviť. Uvítame, pokiaľ k reklamácii priložíte aj faktúru či iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Ak je to možné a účelné na preukázanie reklamovanej vady, pripojte k reklamácii i fotodokumentácii, prípadne iný dokument alebo dôkazný prostriedok.

Prosíme, neposielajte nám Tovar späť skôr, ako nám zašlete správu o reklamácii. Vyčkajte, kým Vás budeme kontaktovať. Je totiž možné, že reklamáciu vybavíme už na základe zaslanej fotodokumentácie a ani nebude nutné nám reklamovaný Tovar zasielať (napríklad, pokiaľ sa dohodneme na poskytnutí zľavy).

Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, v krajných prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa výslovne nedohodneme na dlhšej lehote. O uplatnení a vybavení reklamácie Vám poskytneme písomné potvrdenie. Ak je predmetom reklamácie Digitálny obsah, reklamáciu vybavíme v primeranej dobe s prihliadnutím na povahu digitálneho obsahu a účel, na ktorý ich Spotrebiteľ požadoval. Ak ste Spotrebiteľ, potom Vás budeme v 30-dňovej lehote (resp. u Digitálneho obsahu v primeranom čase) aj informovať o vybavení reklamácie, a to na kontaktný e-mail uvedený v potvrdení o prevzatí reklamácie. Iba by ste nám potom oznámili na účely tejto informácie iný kontaktný e-mail. V potvrdení o vybavení reklamácie pre Spotrebiteľa v súlade so zákonom na ochranu spotrebiteľa uvedieme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

10. Vrátenie zaplatenej ceny a poskytnutie zľavy pri uznanej reklamácii:

Ak uznáme reklamáciu ako oprávnenú a výsledkom má byť zľava z už zaplatenej ceny alebo vrátenie zaplatenej ceny, bude vrátenie vykonané rovnakým spôsobom, ako ste hradili kúpnu cenu, a to najneskôr do 14 dní od uznania reklamácie, ak ide o tovar a do 14 dní od uplatnenia reklamácie, ak ide o reklamáciu Spotrebiteľa uplatnenú na poskytnutie digitálneho obsahu.

IX.

Spotrebiteľské recenzie

1. Na webe, prípadne v mailovej a obdobnej komunikácii so Spotrebiteľmi zverejňujeme referencie na naše produkty. Tieto referencie sú vždy referenciami našich Kupujúcich. Táto skutočnosť je overená tým, že ide o referencie vyplnené ako spätná väzba v dotazníku zasielanom Kupujúcim po realizácii kúpy v rámci systému Overené zákazníkmi spoločnosti Heureka Group, a.s. Dotazník je zasielaný priamo Kupujúcemu na kontaktný mail uvedený v objednávke a je tak zaistené, že taká referencie pochádza od Kupujúceho.

X.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho zo zmluvy vyplývajúcej.

2. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete tu.

3. Vezmite prosím na vedomie, že sme oprávnení tieto VOP jednostranne meniť, pre kupujúceho však vždy platí text obchodných podmienok účinný v okamihu odoslania objednávky. Tento text vo formáte PDF obdržíte v maile potvrdzujúcom objednávku.

4. Tieto VOP sú účinné od 6.1.2023.

Najväčší predajca kvalitných
produktov tianDe

Doprava zadarmo pri nákupe
nad 60 €

Darčeky na nákup nad 40 €
podľa vášho výberu

Pravidelné zľavové akcie
a súťaže o produkty

Staňte sa súčasťou nášho kráľovstva

#kralovstvi_tiande_official

Staňte sa kráľovnou

a získajte tretinu kráľovstva k tomu

Pridajte sa do klubu tianDe kráľovien.
Zaregistrujte sa a zadarmo dostanete
VIP kartičku s tianDe ID, s ktorou máte
kedykoľvek všetky produkty o 1/3 lacnejšie .